Kristne Kerneværdier

Er titlen på et kursustilbud, til den der ønsker at gå i dybden med kristendommens centrale spørgsmål (som afholdes i Østervrå Misssionshus).

Hver sæson har sit eget tema, der behandles over otte kursusaftener. Undervisningen er delt således, at først er der foredrag/forkyndelse vedr. aftenens tema (som kan findes som lydfiler her på siden). Dernæst samtale i grupper.

Formålet er at styrke den kristne tro på et bibelsk og evangelisk-luthersk grundlag. At oplære, vejlede, opmuntre og inspirere ud fra Bibel og kirkens bekendelsesskrifter. Ønsket er, at kurset vil være et godt og varmt fællesskab, hvor kirkens Herre, Jesus Kristus, bliver gjort levende og personlig for den enkelte deltager.

Sognepræst J. Søndberg-Madsen
 
 
 

Helliggørelse

Sæson: 2016 – 2017

Hvad er frihed? Er det retten til at gøre, hvad man har lyst til uden hensyn til sig selv, og til andre? På en måde er spørgsmålet irrelevant, fordi vi alle vil svare: Nej, det er ikke frihed bare at kunne gøre, hvad man har lyst til. Alligevel er det en dybtliggende tendens i menneskenaturen: Jeg har ret til at gøre, hvad jeg har lyst til – uden hensyn til andre. Ingen af os er dog totalt hensynsløse og heller ingen er totalt hensynsfulde. Men vi befinder os alle et eller andet sted på den linje, hvor vi handler for os selv og uden hensyn til andre.

Denne tilbøjelighed kalder kristendommen for synd, og vi får at vide, at ægte frihed kun findes i troen på Kristus. Han skænker nemlig frihed fra den skyld vi er underlagt pga. vores egoisme og begær efter at leve for os selv.

Vi møder det første gang hos Adam og Eva, da de valgte at handle for dem selv. Det blev en katastrofe, fordi synden blev ført op gennem menneskeslægten til os i dag.

Vi så i sidste sæson, da vi behandlede RETFÆRDIGGØRELSEN som tema, hvordan Gud har gjort os fuldkomment retfærdige og renset os fra al skyld, idet Jesus har båret vores synd. Dette skete, da Jesus døde på korset.

Med retfærdiggørelsen som udgangspunkt vil Gud nu lede os ind i et nyt og helligt liv. Det er, hvad denne sæson af Kristne Kerneværdier skal handle om.

Ud over hele jorden lever mennesker i gudløse samfund, der dels ignorerer Gud eller ligefrem er fjendtlige overfor den kristne tro. Det er i denne verdslige kultur de kristne er kaldet til at leve deres hellige liv. Guds vilje er, at vi med vores liv og adfærd drager andre til Kristus. Gud vil, at vi er lys i denne verden.

Man skal dog ikke have megen viden om, hvordan kristenlivet udfolder sig i praksis for at være klar over, at virkeligheden er en helt anden. Man lever ikke det hellige liv, Gud ønsker, man skal leve. Man er ikke det lys, Gud vil, man skal være. Sådan var det også for Guds folk i det gamle Israel. De var udvalgte af Gud til at leve helligt for ham. Men de overtog snart hedningefolkenes skikke og guder. Israel blev langsomt men sikkert hyllet ind i det hedenske mørke.

Forskellen på dengang og nu er, at verden nu har hørt evangeliet. Hedenskabets mørke skyer med vantro og synd er lettet, der hvor mennesker modtager Jesus Kristus som konge og frelser. Vi – de troende – er helliget til at leve til Guds ære, hvilket vil sige et liv, der bl.a. lader sig bruge til at hjælpe andre ind i Guds rige.

Det er kun Gud, der kan vise os, hvilket slags liv, der er værdigt til at udføre det kald, han har givet os. Gud fortæller os det gennem evangeliet, der lover os, at et værdigt liv har Kristi forsoning som udgangspunkt.

 

 

 

Helliggørelse udspringer af retfærdiggørelse - kristne er både hellige og syndere

Østervrå Missionshus

29/09 2016

Gud helliggør os gennem nådens midler

Østervrå Missionshus

20/10 2016

Helliggørelse er ikke nødvendig til frelse---- Helliggørelse er nødvendig til frelse

Østervrå Missionshus

24/11 2016

Helliggørelse vil aldrig føre til fuldkommenhed her på jorden

Østervrå Missionshus

30/03 2017

Gode gerninger udspringer af troen, og de er forskellige fra borgerlige gerninger

Østervrå Missionshus

27/04 2017

Den kristne frihed og det kristne liv som både er et liv under korset og et liv i håb

Østervrå Missionshus

18/05 2017

 
 
 


Retfærdiggørelse


2015-2016 sæson
 

Martin Luther var bevidst om, at hvis vi mister læren om retfærdiggørelsen, vil vi miste hele den kristne troslære. Senere har andre teologer udtryk det samme. Kirken står og falder med denne lære.

Retfærdiggørelsen er altså central for troen og kirken. Men hvad betyder det? Det skal vi forsøge at besvare i næste sæson.

Vi finder mange forskellige ord og billeder i Bibelen, der hver i sær forsikrer os om, at Gud tilgiver. Jeg kan i flæng nævne ord som: forladelse, eftergivelse, løskøbelse, forsoning, forlig, soning, renselse, fjerne og glemme (Gud glemmer og husker ikke tilgivet synd).

 

Men ordet: retfærdiggørelse forklarer, hvordan den retfærdige og hellige Gud er i stand til at tilgive fordømte og fortabte syndere.

Det er egentlig et udtryk der afslører, hvordan Gud i sit hjerte kan forsone mennesker ved Jesus Kristus, og på den måde viser det skriftens spænding mellem lov og evangelium – mellem Guds hellighed og Guds nåde. På den måde er retfærdiggørelsen medvirkende til at sammentrække hele bibelens budskab til en sammenhængende enhed.

Vi har altså at gøre med selve kernen i evangeliet. At vi kan retfærdiggøres ved tro, har sin grund i, at Gud sendte Jesus. Denne centrale lære er nok den side ved kristentroen, som er blevet mest angrebet gennem tiden. Vi kender nok ”den mørke middelalders” forskellige former for vranglære og misforståelser, hvor det vel egentlig kun var de gejstlige, der kunne sikre sig retfærdiggørelse. Siden er læren blevet angrebet af den døde ortodoksi, pietismen, rationalismen, Østens mysterier, liberalisme, fundamentalisme og meget mere. 

Guds menighed på jorden er et fællesskab af mange forskellige retninger med det til fælles, at de tror på Kristus, og er en del af den samme kirke. For hver af disse enkelte er retfærdiggørelsen det vigtigste.

Da Gud retfærdiggjorde dig om mig, genoprettede Gud fællesskabet mellem sig selv og os syndere. Dette er årsagen til, at retfærdiggørelse ved Kristus er det vigtigste for os.

Det er netop fra retfærdiggørelsen, at hver eneste af Guds velsignelser flyder ud til mennesker. Derfor kan Paulus også skrive:

Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed (Ro 5:1–2).

Målet for kurset om retfærdiggørelse er, at hjælpe den enkelte troende til at hvile i, at Gud har ordnet alt, hvad der skal gøres for vores frelse og vort barnekår hos Gud. På den måde vil vi blive fornyede i troen på, at Gud har renset, frikendt og erklæret os uskyldige i Jesus Kristus.

 

  

Hvad betyder Retfærdiggørelse?

Østervrå Missionshus

24/09 2015

Hvorfor behøver vi at blive retfærdiggjort?

Østervrå Missionshus

29/10 2015

Hvorfor retfærdiggør Gud os?

Østervrå Missionshus

26/11 2015

Hvem har fordele af retfærdiggørelsen?

Østervrå Missionshus

31/03 2016

Hvad er forholdet mellem retfærdiggørelse og helliggørelse?

Østervrå Missionshus

28/04 2016

Hvad er den nuværende og endelige tilstand for de retfærdiggjorte?

Østervrå Missionshus

26/05 2016

 

  

(Lydfilerne vil blive lagt ud få dage efter den enkelte kursusaften. Sidste kursusaften i denne række er medio 2016)

 

De sidste ting


2014-2015 sæson

Vi interesserer os alle for fremtiden. Vil det blive bedre, eller vil tingene udvikle sig til det værre?
 

Kristne, tænker på, hvordan det skal gå i tiden før Jesus kommer igen. Vi tænker over profetierne om jordskælv, krige, hungersnød, naturkatastrofer, og vi synes, disse ting kommer oftere og oftere.

  

Hvor mange måneder eller år vil der gå, før Kristi genkomst?


Det bliver aftener, hvor vi skal se fremad og betragte de ting, vi ved om fremtiden ud fra Bibelens lære om de sidste ting.

 

Emnet har været årsag til megen uenighed mellem kristne grupperinger, fordi nogle gør læren om de sidste tider til noget centralt for teologien og troen.

Dette gør lutherske kristne ikke. For os er det centrale læren om retfærdiggørelse ved troen alene. Luthersk forkyndelse handler først og fremmest om frelse fra synd, og gør det klart, at Gud erklærer verden uskyldig ved modtagelse af Jesus Kristus. Det var jo ham, Guds søn, der døde på korset med verdens synd på sig, og som opstod påskemorgen til sejr over synd, død og helvede.

De lutherske ved, at de andre af troens læresætninger (heller ikke læren om de sidste ting) ikke har værdi, hvis vi ikke er blevet retfærdiggjorte ved tro på Kristus.

Den lutherske kirke taler meget lidt om de sidste ting. Der findes masser af litteratur om emnet, men kun ganske lidt er skrevet af lutherske teologer.

 

Viden om fremtiden er altså ikke det væsentligste, men alligevel er det vigtigt for os at blive ført ind i Guds planer og tanker om de sidste ting. Disse ting er jo også en del af Guds frelsesplan med os og med verden.

 

Endelig vil det give håb for fremtiden, at vi ved, hvad Bibelen lover og siger om emnet. Det vil have indflydelse på den måde, vi lever livet på, mens vi er her på jorden, og det vil påvirke vores daglige beslutninger og adfærdsmønstre.

 

 

 

Guds løfte om fremtiden: Jesus kommer igen

Østervrå Missionshus

25/09 2014

Vi kender ikke dagen eller timen for Jesus genkomst

Østervrå Missionshus

30/10 2014

Mens vi venter på Jesu genkomst

Østervrå Missionshus

27/11 2014

Begivenhederne i forbindelse med dommedag

Østervrå Missionshus

23/04 2015

Dommen

Østervrå Missionshus

28/05 2015

Vores liv på jorden i lyset af Jesus genkomst

Østervrå Missionshus

25/06 2015

 

 

 

 

 

 

 

(lydfilerne vil blive lagt ud få dage efter den enkelte kursusaften. Sidste kursusaften i denne række er medio 2015)

 


Helligånden


2013-2014 sæson


Helligånden er en person i vores treenige Gud, hvilket vi også bekender som det tredje led i den apostoliske trosbekendelse, den af kirkens tre trosbekendelser, som vi bruger mest, og som vi underviser konfirmanderne i.

Det tredje led lyder sådan:
"Jeg tror på Helligånden, en hellig, almindelig kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og et evigt liv".

Og i den lille katekismus forklarer Luther det sådan:
"Det vil sige: jeg tror, at jeg ikke af egen evne og kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham, men Helligånden har kaldet mig ved evangeliet, har oplyst mig med sine gaver, har helliget og opholdt mig i den rette tro"

Det betyder, at vi er frelste kun fordi Helligånden har kaldet os til tro.
Helligånden spiller altså en vital rolle i Guds frelsesplan. Ånden er den, der giver livet idet han henviser os til Kristus.

Helligånden er den aktive kraft, der arbejder for at føre mennesker til tro på Kristus, og som er virksom for at bevare mennesker i denne tro. Helligånden giver os et åndeligt liv i nært fællesskab med Gud, vores himmelske Fader. Hans frugter i vore liv er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse (Gal 5,22 - Gal 5,23).

Åndens arbejde er at vise bort fra sig selv og hen til Kristus, vores frelser.
Den kristne lære om Helligånden hentes fra Bibelens lære, og er ikke kun en troslære, der sættes på papir, men også et liv, der leves med Gud og en kilde af åndelig kraft til vores dagligdag som kristne.

Må dette kursus være med til at rette vores fokus på de ting, vi har fået af vores treenige Gud, så vi kan vokse i vores erkendelse af åndens gaver til os og leve nær vores herre og frelser, Jesus Kristus.

 

 

 

 

Helligånden er sand Gud

Østervrå Missionshus

26/9 2013

Helligåndens hellige navne

Østervrå Missionshus

31/10 2013

Helligånden i GT

Østervrå Missionshus

28/11 2013

Helligånden i NT

Østervrå Missionshus

27/3 2014

Helligåndens hovedgerning: Helliggørelse

Østervrå Missionshus

24/4 2014

Gode gerninger og genfødte natur

Østervrå Missionshus

22/5 2014

 

 

 

 

 

 

 

(lydfilerne vil blive lagt ud få dage efter den enkelte kursusaften. Sidste kursusaften i denne række er medio 2014)

 


Udvalgt af Kristus

2012 - 2013 sæson, med mødested i Østervrå Missionhus.

Har du tænkt på, at længe før, du blev født ja, længe før verden blev skabt, har Gud udvalgt dig til at være et af hans troende børn!

Mon ikke vore tanker forbløffes bare en lille smule, når vi tænker over at vores tro på Kristus er blevet planlagt af Gud for evigheder siden.

Gud ønsker, de kristne skal finde trøst i denne tanke. Det er en af teologiens centrale læresætninger og kaldes for læren om forudbestemmelsen eller predestinationen.

Gud vil, vi forstår, hvordan vi er udvalgte/forudbestemte ved hans nåde. Guds vilje er, at vi trøstes og opmuntres jo mere vi finder ud af, at Gud havde planer med os fra evighed af. (læs mere her)

 

 

 

 

 

 

 

Grundlag for læren om udvælgelse

Østervrå Missionshus

20/9 2012

Vi er udvalgte

Østervrå Missionshus

11/10 2012

Vores udvælgelse er i Kristus

Østervrå Missionshus

22/11 2012

Vores udvælgelse sker ved Helligånden og nådemidlerne

Østervrå Missionshus

3/1 2013

Det sikre grundlag for vores udvælgelse

Østervrå Missionshus

7/2 2013

Falsk syn på udvælgelsen/forudbestemmelsen

Østervrå Missionshus

7/3 2013

Praktisk anvendelse af udvælgelsen/forudbestemmelsen

Østervrå Missionshus

4/4 2013

Guds nåde sejrer over lidelse og modgang

Østervrå Missionshus

2/5 2013

 

 

 

 

 

 

 

(lydfilerne vil blive lagt ud få dage efter den enkelte kursusaften. Sidste kursusaften i denne række er medio 2013)